مرسدس بنز و مونکلر یک اثر هنری به نام PROJECT MONDO G را عرضه کردند.

در MONDOGENIUS، مرسدس بنز و Moncler یک ک، G بازطراحی شده را به بازار عرضه ،د که شامل ،اصری از ژاکت پایین نمادین بود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/collaboration-moncler/project-mondo-g/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.