مرسدس بنز کامپکت GLC.

آموزش Compact GLC کرانه‌های شدید و شیب‌های تند را ارائه می‌دهد، بدون ذکر سیاههها و پله‌ها.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/driving-events/compact-training-glc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.