مرسدس بنز کلاسیک: ارزیابی تخصصی سازنده.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

تحقیق تخصصی در کارگاه و آرشیو.

اساس هر ارزیابی تخصصی، تحقیقات گسترده است: متخصصان کارگاه ک،یک مرسدس بنز، ویژگی‌های متعددی را در خودرو بررسی می‌کنند، از تطبیق شماره خودرو گرفته تا مشخصات قطعات و مواد معتبر.

تیم آرشیو ک،یک مرسدس بنز، تاریخچه خودروی موتوری مربوطه را در فهرست جامع خود، به ،وان مثال در کارت اطلاعات خودرو، در فایل‌ها، دقیقه‌ها و در مطالب عکاسی تاریخی، بررسی می‌کند. به این ترتیب، دانش اضافی با درجه بالایی از ارزش اطلاعاتی در هر ارزیابی متخصص جریان می یابد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،iccenter/manufacturers-expert-،essment/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.