مرسدس بنز کلاسیک مرکز.

مرکز ک،یک و بایگ،‌ها همچنین بر روی گزارش‌های تخصصی که وضعیت و اصالت یک وسیله نقلیه را مستند می‌کنند، با هم کار می‌کنند. یکی از خدمات بین المللی مرکز ک،یک، تامین قطعات جایگزین اصلی برای خودروهای ک،یک مرسدس بنز به مشتریان است. این مرکز همچنین آثار ک،یک انحصاری را می فروشد: یکی از این وسایل نقلیه می تواند به ماشین رویایی شما تبدیل شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،iccenter/

این کارگاه با کارشناسان فنی خود در کارهای مختلف از تعمیرات و بازرسی تا مرمت کارخانه با بالاترین استانداردها تخصص دارد. این شامل همکاری نزدیک با آرشیو مرسدس بنز نیز می شود، به ،وان مثال برای دسترسی به اسناد اصلی خودرو.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

خدمات از خود سازنده.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.