مرسدس بنز کلاس E جدید: ساخته شده برای پیروزی در روز.

غلبه بر هر چالش؟ با مدل های جدید ک، E مرسدس بنز. ورزشکارتر و پویاتر از همیشه.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/e-cl،/made-to-win-the-day/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.