مرسدس بنز کلاس G جدید 2018: شوکل ثابت کرد.

هر G ک، جدید باید شوکل را فتح کند. مرسدس بنز از کوه محلی 1445 متری نزدیک شهر گراتس اتریش به ،وان مسیر آزمایشی استفاده می کند. مسیر 5.6 کیلومتری شامل شیب تا 60 درصد و شیب جانبی تا 40 درصد است. ک، G جدید با کنترل و راحتی بیشتر در مسیر تسلط پیدا می کند. بنابراین G به لطف قاب استاندارد نردب،، سه قفل 100 درصدی دیفرانسیل و نسبت آفرود با برد پایین، یک G واقعی باقی می ماند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-g-cl،-2018-sc،ckl-proved/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.