مرسدس بنز کلاس G جهان.

دنیای چندوجهی ک، G را کشف کنید و از ارزش هایی الهام بگیرید که این آفرود استثنایی برای بیش از 40 سال نشان داده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.