مرسدس بنز کلاس G: عشق جاودانه.

یک افسانه آفرود. در مورد آنچه G-Cl، را به نمادی که در آزمون زمان مقاومت می کند، بیشتر بیاموزید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/immortal-love/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.