مرسدس بنز کلاس S: توجه به مدل رده بالای جدید.

30 سال پیش، در سال 1991، مرسدس بنز ک، S، مدل سری W 140، اولین نمایش خود را در نمایشگاه ژنو جشن گرفت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/s،light-on-the-new-top-of-the-range-model/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.