مرسدس بنز کلاس V جدید: بازدید از مسکو.

ال،اندر پوپوف به ،وان یکی از بهترین شناگران تمام دوران در تاریخ ثبت خواهد شد. چگونه او پس از رکوردشکنی حرفه ای خود را دوباره تعریف کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/free-spirit-v-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.