مرسدس بنز کلاس V جدید: بازدید از مسکو.ال،اندر پوپوف با مرسدس بنز ک، V در خیابان های مسکو.ال،اندر پوپوف به ،وان یکی از بهترین شناگران تمام دوران در تاریخ ثبت خواهد شد. چگونه او پس از رکوردشکنی حرفه ای خود را دوباره تعریف کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/free-spirit-v-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.