مرسدس بنز کلاس V – حرکت خود را انجام دهید.

یک لحظه برای در نظر گرفتن تمام جنبه های ک، V کافی نیست. نگاه های شیفته از ستاره در وسط جلوپنجره الماسی چشمگیر پرسه می زند، از روی پیش بند جلوی اسپورت AMG Line عبور می کند و در امتداد خطوط واضح بدنه حرکت می کند و در نهایت به ،مت عقب آشنا و با اعتماد به نفس می رسد. با خطوط تج،ات AVANTGARDE و EXCLUSIVE، در مورد اسپرت و لو، بودن، انعطاف بیشتری خواهید داشت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/v-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.