مرسدس بنز: یکی از ما.گوردن واگنر، مدیر ارشد طراحی مرسدس بنز در حال طراحی یک ماشین.قالب جدید ما ?یکی از ما؟ شخصیت های مرسدس بنز را همراهی می کند. با انجام این کار با شخص پشت آن آشنا می شویم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/one-of-us/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.