مرسدس بنز B کلاس: اخبار، مقالات و ویدیوها.

ک، B جدید با Sports Tourer بر ورزش تاکید دارد. پویاتر از مدل قبلی خود به نظر می رسد و در جاده چا، تر است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/b-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.