مرسدس بنز CLS جدید: فوق العاده از معمولی می گذرد.

خط طراحی نمادین مرسدس بنز CLS جدید با راحتی مدرن و گزینه های سفارشی سازی گسترده مطابقت دارد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/cls/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.