مرسدس بنز EQC: در یک شرکت خوب.

توری در مرسدس بنز EQC با بابو اولنگها-آبی، که راه اندازی آن ،ن حرفه ای را از سراسر جهان به هم متصل می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/eqc-in-good-company/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.