مرسدس بنز EQC: یادگیری از بهترین ها.

راننده سابق مسابقات اتومبی،، ترادل کلینک مسئول رویداد رانندگی مرسدس بنز در آینده در هاکنهایمرینگ است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/eqc-learning-from-the-best/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.