مرسدس بنز EQC (2019): از برقی لذت ببرید.

مرسدس بنز EQC (2019): اولین وسیله نقلیه الکتریکی مرسدس بنز تاریخچه ای از طراحی استثنایی خودرو را وارد عصر جدیدی از تحرک می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-eq/eqc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.