مرسدس بنز G-Class G 500 4×4?: G-Class مربع.

ماشین نمایشی G 500 4×4؟ یک نقطه برجسته جدید در تاریخ G ک، است و تمام مزایای سری مدل را در هم می آمیزد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-g-cl،-squared/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.