مرسدس بنز GLC: مدل موفقیت

مرسدس بنز GLC نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ایمنی و سازگاری برند را برای موفقیت بزرگ ،یب کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/glc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.