مرسدس بنز GLE جدید.

ما سیستم ناوبری what3words را در GLE جدید آزمایش کردیم و از آن برای یافتن مکان‌های دورافتاده استفاده کردیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/the-new-gle/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.