مرسدس بنز GLS. انواع قدرت.مرسدس بنز GLS جدید (2019) را می توان در حال رانندگی در جاده دید.مرسدس بنز GLS جدید (2019) نه تنها فضای زیادی را برای شما فراهم می کند، بلکه برای لحظات ارزشمندی نیز فراهم می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/gls/all-kinds-of-strength/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.