مرسدس بنز GLS. انواع قدرت.

مرسدس بنز GLS جدید (2019) نه تنها فضای زیادی را برای شما فراهم می کند، بلکه برای لحظات ارزشمندی نیز فراهم می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/gls/all-kinds-of-strength/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.