مرسدس بنز GLS: در فضا و زمان.

کاوش دره های جذاب یوتا با مرسدس بنز GLS جدید مانند یک سفر جاده ای در تاریخ زمین است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/through-،e-and-time-gls/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.