مرسدس بنز GLS: کلاس S شاسی بلندها.

GLS ک، S در میان خودروهای شاسی بلند است و لو، را با راحتی باورن،ی، دینامیک رانندگی چا، و بهترین ایمنی در ک، ،یب می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/gls/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.