مرسدس بنز SL: افسانه زنده است.

موفقیت مدل های مرسدس بنز SL به سال 1952 باز می گردد، زم، که SL اصلی (W 194) بر بسیاری از مسابقات تسلط داشت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/sl-the-legend-lives-on/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.