مرسدس بنز SL.

جذابیت مرسدس بنز SL پای، ندارد: هر نسل فصلی از این سنت از سال 1952 است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/the-mercedes-benz-sl/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.