مرسدس بنز SLC: با تمام جذابیت های اساسی یک رودستر.

SLC؟ یک رودستر جمع و جور با انتخاب DYNAMIC SELECT و جلوپنجره الماس استاندارد؟ معیارهای فناوری و طراحی جدید را تعیین می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/slc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.