مرسدس بنز VISION AVTR: تست جاده.

اعتبار: ™ & © 20th Century Fox Film Corp.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-benz-concept-cars/vision-avtr-the-road-test/با الهام از فیلم آواتار، VISION AVTR را ایجاد کردیم. آیا برای خیابان آماده است؟ آن را بررسی کنید.
با متخصصان خود گوردن واگنر، ورا اشمیت و ال،اندر دانگ، می‌خواهیم بفهمیم که آیا VISION AVTR می‌تواند به وعده خود عمل کند یا خیر.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.