مرسدس مایباخ S کلاس جدید.مرسدس-میباخ S ک، جدید 2021 (Z 223): تصویر مرسدس-میباخ S ک، را در نمای جانبی در مقابل یک ویلای مدرن نشان می دهد.مرسدس-مایباخ S ک، جدید را به ،وان نمادی از لو، نهایی، حدا،ر راحتی و فناوری های پیشرفته کشف کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-amg/mercedes-maybach/the-new-mercedes-maybach-s-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.