مرسدس AMG G 63 جدید.

مرسدس AMG G 63 (W 463) جدید عملکرد رانندگی را به بخش خودروهای آفرود بدون تقلب به شکل غیرمنتظره ای به ارمغان می آورد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-new-mercedes-amg-g-63/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.