مرکز تجربه مرسدس بنز کلاس G.دو مرسدس بنز ک، G (W463) در EXPERIENCE CENTER GRAZ، اتریش.مرکز تجربه ک، G ماجراجویی های نفس گیر و خاطرات فراموش نشدنی را فراهم می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/gec/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.