مرکز تجربه مرسدس بنز کلاس G.

G-Moments خالص.

تجربه در منطقه ای به مساحت 100000 متر مربع در مرکز تجربه ک، G در گراتس، اتریش، چیزی که هیچ کلمه یا ارزشی نمی تواند توصیف کند – قابلیت های افسانه ای آفرود و در جاده G-Cl،. بدون خیس شدن پاهایتان، G-Cl، را در جنگل حمام کنید، در مسیر Schöckl حرکت کنید و G-Cl، را در دمای 30 درجه تجربه کنید – و ما در مورد دمای بیرون صحبت نمی کنیم!


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/events/gec/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.