مصرف فردی

بسته به س، رانندگی فردی شما، شرایط محیطی و وضعیت ترافیک، مقادیر مصرف فردی ممکن است متفاوت باشد.
به ،وان یک سرویس اطلاعات اضافی، مایلیم شفافیت بیشتری را به شما ارائه دهیم. به همین دلیل، رانندگان مرسدس بنز از سال 2020 می توانند به صورت داوطلبانه و ناشناس در یک پروژه منحصر به فرد در اپلیکیشن Mercedes me شرکت کنند. شما آمار مصرف فردی خود را در اختیار ما قرار می دهید و می تو،د خود را با سایر رانندگان مقایسه کنید. فقط سرویس “مصرف فردی” را در برنامه Mercedes me فعال کنید. ما با A-Cl،، C-Cl،، GLE و GLS شروع می کنیم. مدل‌های بیشتری از خودروها در ادامه خواهند آمد. در اینجا ما به شما نشان می دهیم که چه میزان مصرفی را می تو،د انتظار داشته باشید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/wltp/individual-consumption/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.