مقادیر مصرف و انتشار WLTP

از 1 سپتامبر 2017، برخی از خودروهای جدید مطابق با رویه تست وسایل نقلیه س، هماهنگ جه، (WLTP) مورد تایید نوع قرار گرفته اند. این امر خودروها را در یک روش آزمایش واقعی تر برای اندازه گیری مصرف سوخت و انتشار CO2 قرار می دهد. از 1 سپتامبر 2018، WLTP به صورت گام به گام جایگزین چرخه رانندگی جدید اروپایی (NEDC) شده است. به ،وان یک نتیجه از روش تست بیشتر معرف شرایط واقعی، مصرف سوخت و مقادیر انتشار CO2 به ،وان بخشی از WLTP به دست آمده، در برخی موارد، بالاتر از روش NEDC قبلی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/wltp/wltp-fuel-consumption-and-emission-values/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.