من کی هستم؟ شش ماشین کلاسیک مرسدس بنز که از زیر عکس گرفته شده اند.

شش ماشین ک،یک مرسدس بنز از شش دهه؟ از پایین ع، گرفته شده آیا می تو،د همه آنها را شناسایی کنید؟


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/w،-am-i-cl،ic-cars/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.