موزه مرسدس بنز: اطلاعات بازدیدکنندگان

اگر با وسیله نقلیه ای با ارتفاع بیش از 2 متر وارد می شوید، می تو،د روی تپه در ورودی اصلی موزه پارک کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/visitor-information/پارکینگ برای بازدیدکنندگان دارای معلولیت

پارک و سوار

نش،

Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart

در اطراف اشتوتگارت پارکینگ پارک اند راید وجود دارد. اینها به ش،ه راه آهن شهری متصل هستند، به طوری که بازدیدکنندگان می توانند بدون مشکل در عرض 20 تا 40 دقیقه، بسته به موقعیت مک،، به موزه مرسدس بنز برسند. پارکینگ‌های پارک و سوار خارج از محدوده محیطی در ایستگاه‌های قطار در پلوچینگن، وایبلینگن، وینه‌ندن، ،‌نانگ، بیتیگهایم-بیسینگن، لئونبرگ، گلدبرگ، هرنبرگ، گارترینگن و لاینفلدن واقع شده‌اند. پارکینگ ها با نمادهای ایستگاه قطار، S-Bahn یا P+R امضا شده اند. هزینه پارکینگ 1.00 – 2.00 یورو در روز است.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.