ناشنیده: Dolby Atmos در مرسدس بنز

همه چیز با یک نوار کاست چند دهه پیش شروع شد. امروزه، مشارکت بین Dolby Atmos® و مرسدس بنز، موسیقی را در اتومبیل ها بازتعریف می کند. از نو. بعد جدیدی از صدای فراگیر را تجربه کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/dolby-atmos/

ناشنیده: داستان مرسدس بنز و دالبی.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.