نمایشگاه موزه مرسدس بنز.

به تور مجازی

در مورد یک بینش کوچک در مورد یکی از تورهای راهنما ما چطور؟ با راهنمای ما Pádraic Ó Leanacháin در یک تور مجازی رایگان بیایید و اولین سطوح موزه مرسدس بنز را کشف کنید. همچنین می تو،د با تصاویر 360 درجه ما موزه را کشف کنید و اولین نگاهی به نمایشگاه داشته باشید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/exhibition/

تور 360 درجه

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.