نهایت در انحصار و فردیت.

لو، نهایی آینده: گرم و خنک در عین حال، Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé با آن باهوش زیبایی و الف به حداقل رساندند، ظاهر تکنویدی کاملا نمایانگر ماست طراحی صهیلسوفی


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-maybach/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.