وقتی یک EQS به هنر تبدیل می شود – یوهانا جاسکووسکا.

نتایج تجربیات بصری منحصر به فردی هستند که در آن قدرت نوآورانه EQS با تمایل خود رسانه برای دگرگونی شارژ می شود. در اثر هنری Johanna Jaskowska “Top Coat”، EQS توسط یک سطح پ،ما مانند نیمه شفاف پوشانده شده است که خودرو را از دید پنهان می کند و در عین حال حاضر است. نشانه ای از چگونگی شکل گیری آینده تحرک در دنیای امروز.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/she/career-and-entrepreneur،p/when-an-eqs-becomes-art-johanna-jaskowska/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.