وقتی یک EQS به هنر تبدیل می شود – Serwah Attafuah.


دنیای هنر در آستانه یک دگرگونی است: هنرمندان رمزارز مانند Serwah Attafuah، Johanna Jaskowska و Krista Kim دائماً در حال بازنگری در تعامل فناوری و خلاقیت از طریق کار خود هستند – هنر را از گا،ی خارج کرده و آن را کاملاً در دستان خود قرار می دهند. یک مخاطب دیجیتالی تازه در حال ظهور برای آ،ین شماره مجله She’s Mercedes، از آنها دعوت کردیم تا EQS را در دنیای هنری دیجیتال خود به صحنه ببرند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/when-an-eqs-becomes-art-serwah-attafuah/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.