ویلهلم مایباخ: صد و هفتاد و پنجمین سالگرد “پادشاه طراحان”.ویلهلم مایباخ (9 فوریه 1846 تا 29 دسامبر 1929) در صندلی سرنشین جلوی مرسدس-سیمپل، 18/22 PS.  ع،ی مربوط به سال 1903 که در حیاط کارخانه کارخانه دایم،-موتورن-گسلشافت در Cannstatt گرفته شده است.175 سال پیش، ویلهلم مایباخ در هایلبرون آلمان به دنیا آمد. امروزه نام او در برند مرسدس مایباخ نیز زنده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/wilhelm-maybach-king-of-designers/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.