پادشاه در میان طراحان مهندسی.

اینجا بود که گوتلیب دایم، با توانایی های مایباخ که دوازده سال کوچکتر از او بود آشنا شد و رشد کرد. این زوج تا زمان مرگ دایم، دوست و شریک باقی ماندند. مایباخ به دنبال دایم،، به ،وان مثال، به کارخانه موتور گازی دوتز در کلن رفت، جایی که دایم، در سال 1872 مدیر فنی شد. حرفه مایباخ به سرعت در دوتز پیشرفت کرد و در سال 1873 به ،وان طراح ارشد مهندسی منصوب شد. زندگی این دو مرد به طور خصوصی نیز ادامه داشت. از آنجایی که مایباخ در سال 1878 با دوست اما دایم،، همسر گوتلیب دایم،، ازدواج کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/wilhelm-maybach-king-a،-engineering-designers/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.