پورتال مطبوعات و خبرنگاران.

پایگاه داده رسانه ها

توجه: مطالب عکاسی مربوط به موزه مرسدس بنز از بخش دانلود سایت Mediaservices ما ممکن است به صورت رایگان برای مقاصد مطبوعاتی استفاده شود و منبع ©Mercedes-Benz Group AG ذکر شود. انتشار برای اه، مرجع فقط در موارد فردی و با توافق قبلی امکان پذیر است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/cl،ic/cl،icmediahub/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.