چهره مرسدس بنز S کلاس.

تعیین استانداردها در ظرافت، راحتی و ایمنی: مرسدس بنز ک، S همیشه مظهر سالن لو، بوده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/faces-of-the-s-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.