کلاس G: برای ماندگاری ساخته شده است.

مرسدس بنز ک، G برای دوام ساخته شده است. برخلاف چیزهای دیگر، همانطور که این رقصنده باله قرار است بفهمد؟


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-g-cl،-built-to-last/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.