گشت با راهنما در موزه مرسدس بنز.

راهنمای صوتی و تصویری شما را در گشت و گذار در موزه مرسدس بنز همراهی می کند. این اطلاعات اضافی را به هشت زبان مختلف به شما ارائه می دهد. برای زبان آلم، و ،یسی، شما می تو،د چهار نمایه را انتخاب کنید: مب،، تاریخچه، فناوری و نمایه کودکان. راهنمای موزه سمعی و بصری توسعه جدیدی است که از فناوری مادون قرمز و رادیویی برای انتقال اطلاعات در مورد اتاق‌های نمایش و نمایشگاه‌های مختلف استفاده می‌کند. همچنین موسیقی متن های نصب رسانه های متعدد را پخش می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/guided-tours/

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

راهنمای سمعی و بصری.

متخصص مرسدس بنز الکترونیکی خود را با خود همراه داشته باشید

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.