یک شاهکار جادویی: مرسدس بنز پولمن.

فضای داخلی سالن به مسافران خود فضای کاری متحرک یا آرامش را در مجلل ترین فضایی که می توان تصور کرد ارائه می دهد.  اما مهم نیست که به بیرون نگاه می کنید یا به داخل، یک پولمن باید با تمام حواس تجربه داشته باشد تا بتواند افسانه پشت برند را درک کند.  یک چیز را می توان بلافاصله در حضور مرسدس مایباخ احساس کرد: جذابیت جادویی یک شاهکار.

فضای داخلی سالن به مسافران خود فضای کاری متحرک یا آرامش را در مجلل ترین فضایی که می توان تصور کرد ارائه می دهد. اما مهم نیست که به بیرون نگاه می کنید یا به داخل، یک پولمن باید با تمام حواس تجربه داشته باشد تا بتواند افسانه پشت برند را درک کند. یک چیز را می توان بلافاصله در حضور مرسدس مایباخ احساس کرد: جذابیت جادویی یک شاهکار.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/a-magical-masterpiece/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.