یک شاهکار جادویی: مرسدس بنز پولمن.

مرسدس بنز خودروی لو، را در سال 1963 با پولمن بازتعریف کرد. یک ادای احترام


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/a-magical-masterpiece/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.