یک نوع.

عملکرد 540 K Streamliner که بین سال های 1937 و 1938 ساخته شد، از طریق شکل آن بیان شد: سرعت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/solitary-splendor/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.