یگانه و تنها؟ مرسدس AMG ONE جدید

با یک ایده شروع شد. یک رویا …. فن آوری F1 به خیابان ها آمد. امروز آن رویا به واقعیت تبدیل شده است. ONE و تنها، Mercedes-AMG ONE.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/news/2022/06/the-one-and-only—the-new-mercedes-amg-one/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.